Statut stowarzyszenia

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.Tworzy się Stowarzyszenie Rodziny Patulskich zwane dalej
Stowarzyszeniem
2.Terenem Stowarzyszenia jest RP siedzibą zaś Brzesko
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony
4.Działalność Stowarzyszenia oparte jest przede wszystkim na pracy
społecznej członków ,lecz do prowadzenia swych spraw może zatrudnić
pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
5.Celem Stowarzyszenia jest :
a. Podtrzymywanie więzi rodzinnych poprzez różnego typu działania i
inicjatywy rodzinne,
b. pogłębianie wiedzy o rodzinie i jej członkach,
c. przekazywanie i żywe utrzymywanie tradycji , obyczajów i wartości
rodzinnych,
d. utrzymywanie w różnej formie więzi z ziemią rodzinną przodków z tzw.
małą ojczyzną jakim jest Radłów ,Wola Radłowska i okolice skąd się
wywodzi ród Patulskich,
e. niesienie pomocy w rożnej formie potrzebującym członkom rodziny i jej
sympatykom.
6.Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a .organizowanie spotkań i imprez rodzinnych,
b. wydawanie biuletynu rodzinnego pt :Gazeta Rodzinna,
c. prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia
d .organizowanie akcji charytatywnych dla członków i sympatyków
Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
e. fundowanie stypendiów i nagród dla członków za wybitne osiągnięcia
naukowe ,kulturalne i inne dokonania,
f. pokazywanie bieżące znaczącego dorobku zawodowego ,naukowego i w
dziedzinie kultury ,członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie prawa i obowiązki
7.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne ,osoby prawne,
jednostki organizacyjne, o których mowa w art.331 Kodeksu Cywilnego z
1964r.Dwa ostatnie pomioty mogą być jedynie członkami wspierającymi
Stowarzyszenie.
8.Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych ,
b .wspierających,
c. honorowych.
9.Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
spokrewniona lub z inny sposób związana z Rodziną Patulskich , która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywna opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
10.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
11.Członkiem wspierającym mogą zostać podmioty wymienione w pkt.7
deklarujące pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia.
12.Czlonkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu.
13.Czlonkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
14.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na
wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
15.Czlonkowie zwyczajni, wspierający i honorowi wpisywani są na Listę
Członków Stowarzyszenia. Lista jest systematycznie aktualizowana. Każdy
członek Stowarzyszenia ma prawo żądać aktualnej kopii Listy.
16.Czlonkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. Korzystania z dorobku , majątku wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, spotkaniach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
17.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
18.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym we
władzach Stowarzyszenia, poza ty posiadają takie same prawa jak
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
19.Czlonek wspierający ma obowiązek z wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
20.Członkowi honorowi są zwolnieniu z składek członkowskich.
21.Utrata członkowstwa następuje na skutek:
a .pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd,
– z powodów łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał
Stowarzyszenia,
– notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– nie zapłacenia składek za okres pół roku’
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d .śmierci lub utraty osobowości prawnej lub zdolności prawnej.
22.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia lub pozbawienie członkowstwa zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30
dni.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
23.Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenia Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
24. Kadencja władz:
a. kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata ,a
ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
b. członkowie wybierani są na okres wspólnej kadencji .Mandat członka
powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków
c. członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję
pełnić w kolejnych kadencjach.
25.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania ,chyba, że dalsze postanowienia Statutu mówią inaczej.
26.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Biorą w nim udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający , honorowi i
zaproszeni goście.
27.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
28.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich członków najpóżniej na 14 dni przed terminem
zebrania.
29.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w
każdym czasie .Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy i na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
30.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wzniesionej pod obrady nie
zastrzeżonej do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
31. Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i
reprezentowania go na zewnątrz.
32.Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa .Prezesa i
wiceprezesa wybiera Zarząd z pośród swoich członków.
33.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak
niż raz na 2 miesiące .Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
34. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c. sporządzanie planu pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu ,lub obciążenia majątku
Stowarzyszenia,
f. reprezentowaniu Stowarzyszenia na zewnątrz,
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h. przyjmowanie i skreślanie członków,
i. wydawanie biuletynu dwa razy na rok pt.”Gazeta Rodzinna” oraz strony
internetowej Stowarzyszenia przez zespół redakcyjny powołany przez
Zarząd,
j. prowadzenie Listy o której mowa w pkt.17
35.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
36. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków w tym
przewodniczącego zastępcy i sekretarza.
37.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków, oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosku o absolutorium dla Zarządu,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
38.Czlonkowstwo w władzach Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a. upływu kadencji,
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. odwołania,
d. śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
39.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze
kooptacji, którą dokonują pozostali członkowie organu , który ulegl
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
40. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn ,spadków i zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.
41.Wszelkie środki pieniężne mogą być przekazywane na konto bankowe
Stowarzyszenia.
42.Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
43.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
44.Uchwałe w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków większością
dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
45.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.
46.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie
maja przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Projekt Statutu opracował
Władysław Patulski z Warszawy